อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายสุขเกษม วรรณพัฒน์
นายก อบต.

นางอัมพร ทองโชติ
รองนายก อบต.

นายอวยชัย พระสว่าง
รองนายก อบต.

นายสมชาย เอื้องจันทึก
เลขานุการนายก อบต.