อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายนิยม ภูมิภาค
ประธานสภา

นายสมเกียรติ เพ็ชรนาวาส
รองประธานสภา

นางสุมารี พระสว่าง
เลขานุการสภา

นายพัฒนา แก้วกมลรัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง

นายประสิทธิ์ กุตัน
ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง

นายสำรวย บุญชู
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านท่าสำราญ

นางสายใจ ทองสม
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านท่าสำราญ

นายวณิชย์ อัศวภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง

นางเย็นจิต คำแดงไสย์
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง

นางอัมพร ศรีโยวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุง

นายเฉลียว วรรณพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุง

นางอิม บุญตาวัน
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง

นายพิทักษ์ อุปัชฌาย์
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านคำพระ

นายคำดี ทองโชติ
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่ง

นายไชยา สาวิสา
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่ง

นายสมพร ประทุมมาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด

นางปราณี คำแดงไสย์
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด

นายเรียนทอง เจริญบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ

นายบุญถม ชัยยา
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ

นายธงชัย พรมลี
ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี

นางพรรณทอง ประทุมชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี

นายสมศักดิ์ อุปัชฌาย์
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง

นายสุรพล วรรณพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง

นายร่วม จันนี
ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านสองพี่น้อง

นายสมภาร ท้าวบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านสองพี่น้อง