อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงานท้องถิ่น

นางชัญญา บุตรพรหม
ปลัด อบต.สว่าง

นางชนิษฏานันท์ พลเยี่ยม
รองปลัด อบต.

นางวงเดือน ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ