อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
- พนักงานครู

นางสาวอุมาพร ศรีขัดเค้า
ครู (คศ.1)

นางสุวิชชา ราษฎร์เจริญ
ครู (คศ.1)