อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
- พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางปิยพร เจาะจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุพจน์ ภานิตร
พนักงานสูบน้ำ

นางสาวกชมล เอี่ยมเสริม
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นางประนีต ทัศนภักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

นางประภาเพ็ญ สมเพชร
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

นางสาวประยูน ยะเชษฐา
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

นางสาวธีระ ผงสาย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

นายพิมูล ปัจชุม
พนักงานผลิตน้ำประปา