อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
- พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุไร จันเอก
คนงานทั่วไป
(คนงานขับรถยนต์)

นายวัชระ พระสว่าง
คนงานทั่วไป
(คนงานขับรถยนต์)

นายเดชาพล ศรีขัดเค้า
คนงานทั่วไป
(คนงานขับรถยนต์)

ว่าง
คนงานทั่วไป
(พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดเบา)

นายสงขลา จันนี
คนงานทั่วไป
(คนงานประปา)

นายดำรง พระสว่าง
คนงานทั่วไป
(คนงานประจำรถขยะ)

นายพันธุ์เพชร พิมหานาม
คนงานทั่วไป
(คนงานประปา)

นายสุริยะ พลเยี่ยม
คนงานทั่วไป
(ภารโรง)

นายชาติชาญ ศรีวะลา
คนงานทั่วไป
(ช่วยงานป้องกันฯ)

นายอุดร อาจอาริ
คนงานทั่วไป
(คนงานประจำรถขยะ)

นางสาวชไมพร พรมลี
คนงานทั่วไป
(ผู้ช่วยงานบันทึกข้อมูล)

นางสาวชลกานต์ อันทะไชย
คนงานทั่วไป
(คนสวน)

นายสยาม พระสว่าง
คนงานทั่วไป

นางสาวภิรญา วรรณสุทธิ์
คนงานทั่วไป
(ช่วยงานด้านการศึกษาฯ)

นายธิเบต โสมาศรี
คนงานทั่วไป
ช่วยงานด้านวิเคราะห์ฯ)