อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานปลัด

นายศราวุฒิ นามนาเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางปทิตตา วรชินา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุกัญญา รัตนวงศ์
นิติกรชำนาญการ

พ.จ.อ. อุทิศ ศรีสุวรรณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

น.ส.พัชร์สิตา นิธิเจริญศรีกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจิรพร ไชยสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวครองขวัญ ดีผาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พ.จ.อ. สุวิทย์ เตโช
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ.ส.ต.วุฒิไกร บุสภาค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน