อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางสาวนิตยา ไกรยกาศ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางภัทรชริญา ศรีพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสายทอง จันทเกิด
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวยุพเรศ กมลตรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวจันทร์เพ็ญ พระสว่าง
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)

นางลำใย เขื่อนพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนุชณริน วงศ์ใหญ่
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี)

นางสาววรินทร์ทิพย์ ศรีวิเชียร
คนงานทั่วไป(ช่วยเงานด้านจัดเก็บรายได้)