อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการสังคม

นางณปภัช จันทะวงษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสิริกานต์ฎา อุดมฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพรสวรรค์ กิ่งเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน