อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   28 ต.ค. 63 34
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   28 ต.ค. 63 37
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   27 ต.ค. 63 31
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่1/2563   21 ส.ค. 63 42
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ(BCP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 มิ.ย. 63 52
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปี 2561 - 2565   5 มิ.ย. 63 63
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 2/2562   4 มิ.ย. 63 54
การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 มิ.ย. 63 59
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 มิ.ย. 63 58
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562   24 ก.พ. 63 72
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.พ. 63 66
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563   31 ต.ค. 62 68
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   21 มิ.ย. 62 83
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561   11 มิ.ย. 62 91
รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบที่1) พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 62 86
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 76
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 77
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย   11 มิ.ย. 62 78
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)   11 มิ.ย. 62 81
บัญชีร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 114