อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่1/2563   21 ส.ค. 63 14
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ(BCP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 มิ.ย. 63 21
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปี 2561 - 2565   5 มิ.ย. 63 30
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 2/2562   4 มิ.ย. 63 25
การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 มิ.ย. 63 28
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 มิ.ย. 63 28
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562   24 ก.พ. 63 42
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.พ. 63 36
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563   31 ต.ค. 62 45
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   21 มิ.ย. 62 62
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561   11 มิ.ย. 62 66
รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบที่1) พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 62 66
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 56
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 57
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย   11 มิ.ย. 62 56
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)   11 มิ.ย. 62 61
บัญชีร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 82
การจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   11 มิ.ย. 62 68
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 62 75
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 69