อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 105
การป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบ 2) 2561  (ดู 43)
รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564  (ดู 46)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561  (ดู 50)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562   (ดู 105)
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 43)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู 47)
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  (ดู 45)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :