อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 27 ต.ค. 63 0
รายงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ต.ค. 63 4
รายงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ต.ค. 63 4
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ต.ค. 63 5
การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ 14 ต.ค. 63 4
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 ต.ค. 63 6
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14 ก.ย. 63 10
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 14 ก.ย. 63 10
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 11 ก.ย. 63 13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 ส.ค. 63 23
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 6 ส.ค. 63 22
รายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6 ส.ค. 63 17
รายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6 ส.ค. 63 17
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 6 ส.ค. 63 15
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เริ่มรับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป) 2 ก.ค. 63 33
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ค. 63 30
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 8 มิ.ย. 63 34
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 8 มิ.ย. 63 30
รายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤาภาคม 2563 8 มิ.ย. 63 25
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ไตรมาสที่1/2563) 4 มิ.ย. 63 38
การประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง 2 มิ.ย. 63 30
​ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบและประเมินด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS (ผู้มีส่วนได้เสียภานนอก) 2 มิ.ย. 63 31
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบและประเมินด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS (ผู้มีส่วนได้เสียภานใน) 2 มิ.ย. 63 29
การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 มิ.ย. 63 28
รายงานการเงิน สำหรับปี้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 8 พ.ค. 63 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 ม.ย. 63 76
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม(ฉบับที่2)​ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-30 เมษายน 2563 หากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 14 ม.ย. 63 48
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 ม.ย. 63 59
กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 1 ม.ย. 63 46
กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 1 ม.ย. 63 49