อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แจ้งปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสว่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 7 ม.ค. 64 6
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 7 ม.ค. 64 10
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2564 30 ธ.ค. 63 7
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22 ธ.ค. 63 13
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปี พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 4 ธ.ค. 63 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎกระทรวงกำหนด 11 พ.ย. 63 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 พ.ย. 63 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 5 พ.ย. 63 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง 5 พ.ย. 63 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ ลาป่วย ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 5 พ.ย. 63 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 5 พ.ย. 63 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 5 พ.ย. 63 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 5 พ.ย. 63 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 5 พ.ย. 63 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ​ประจำปีงบประมาณ 2564 5 พ.ย. 63 30
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 5 พ.ย. 63 28
แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง 4 พ.ย. 63 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง รายงานการรับ - การจ่ายเงิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 พ.ย. 63 21
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 27 ต.ค. 63 22
รายงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ต.ค. 63 36
รายงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ต.ค. 63 32
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 14 ต.ค. 63 49
การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ 14 ต.ค. 63 40
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 ต.ค. 63 36
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14 ก.ย. 63 48
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 14 ก.ย. 63 47
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 11 ก.ย. 63 48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 ส.ค. 63 60
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 6 ส.ค. 63 59
รายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6 ส.ค. 63 54