อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 29 มิ.ย. 63 39
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประกาศการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 29 มิ.ย. 63 51
การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ ลาป่วย ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 4 มิ.ย. 63 60
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่1) 4 มิ.ย. 63 64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่1) 4 มิ.ย. 63 53
แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยกรบุคคล 4 มิ.ย. 63 57
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1) 5 พ.ค. 63 52
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย 5 พ.ค. 63 51
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2) 5 พ.ค. 63 58
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2) 5 พ.ค. 63 58