อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 ก.ค. 63 25
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 8 มิ.ย. 63 35
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 8 มิ.ย. 63 35
รายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤาภาคม 2563 8 มิ.ย. 63 32
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบและประเมินด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS(ผู้มีส่วนได้เสียภานนอก) 2 มิ.ย. 63 38
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบและประเมินด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS 2 มิ.ย. 63 37
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 29 พ.ค. 63 38