อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16702 สายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 17 ก.พ. 64 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16703 สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 12 17 ก.พ. 64 3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 ก.พ. 64 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี 10 ก.พ. 64 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16702 สายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 27 ม.ค. 64 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16703 สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 12 27 ม.ค. 64 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู๋บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 64 30
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.16702 สายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 21 ม.ค. 64 26
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ม.ค. 64 25
แจ้งปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสว่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 7 ม.ค. 64 39
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 7 ม.ค. 64 41
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22 ธ.ค. 63 49
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 22 ธ.ค. 63 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎกระทรวงกำหนด 11 พ.ย. 63 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 พ.ย. 63 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 5 พ.ย. 63 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 5 พ.ย. 63 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง 5 พ.ย. 63 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ ลาป่วย ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 5 พ.ย. 63 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 5 พ.ย. 63 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 5 พ.ย. 63 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 5 พ.ย. 63 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 5 พ.ย. 63 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 5 พ.ย. 63 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 5 พ.ย. 63 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง รายงานการรับ - การจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 พ.ย. 63 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 ก.ค. 63 114
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 8 มิ.ย. 63 121
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 8 มิ.ย. 63 116
รายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤาภาคม 2563 8 มิ.ย. 63 105