อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แจ้งนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง 5 มิ.ย. 63 116
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 5 มิ.ย. 63 107
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 5 มิ.ย. 63 105
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย. 63 105
มาตรการป้องกันการรับสินบน 5 มิ.ย. 63 112
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง 5 มิ.ย. 63 106
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5 มิ.ย. 63 111
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 4 มิ.ย. 63 121
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 มิ.ย. 63 117
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 2/2562 4 มิ.ย. 63 113
การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 มิ.ย. 63 114
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 4 มิ.ย. 63 127
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 มิ.ย. 63 122
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 มิ.ย. 63 125
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562 5 พ.ค. 63 245
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 5 พ.ค. 63 133
รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 5 พ.ค. 63 127
รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบ 2) 2561 5 พ.ค. 63 126