อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 

โครงสร้าง อบต.สว่าง


1.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

หน้าที่รับผิดชอบ  มีภาระหน้าที่เกี่ยว  กับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล       การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต.  งานเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน    คือ
1.1 งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   - งานสารบรรณ                                 - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                    - งานบริหารงานบุคคล                       - งานเลือกตั้ง
                    - งานตรวจสอบภายใน                       - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว     
1.2 งานนโยบายและแผน    มีหน้าความรับผิดชอบ
          - งานนโยบายและแผนพัฒนา                  - งานวิชาการ
          - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์            - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
          - งานงบประมาณ
1.3  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานกฎหมายและนิติกรรม                    - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์         - งานระเบียบการคลัง                       
          - งานข้อบัญญัติ อบต.
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานอำนวยการ                               - งานป้องกัน
          - งานช่วยเหลือฟื้นฟู                          - งานกู้ภัย

2.  กองคลัง  

   หน้าที่รับผิดชอบ  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี  ทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน   การเบิกจ่าย  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ      การหักภาษีและ
นำส่งเงินคงเหลือประจำวัน    การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ  อบต.   ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัด
จัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น    4  งาน   คือ
 
2.1 งานการเงิน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน        - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน       - งานเก็บรักษาเงิน
2.2  งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   - งานการบัญชี                                - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                    - งานงบการเงินและงบทดลอง               - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  - งานพัฒนารายได้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี      - งานพัสดุ
          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 
3. กองช่าง  

       หน้าที่รับผิดชอบ  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต . การอนุมัติ     เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.     งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง   แก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น  4   งาน    คือ
          3.1 งานก่อสร้าง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานก่อสร้างและบูรณะถนน               
               -งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
               - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
               - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
               - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
          3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์               - งานวิศวกรรม
               - งานประเมินราคา                                    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
               - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์                - งานออกแบบ
          3.3  งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา      - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
               - งานระบายน้ำ                                              - งานจัดตกแต่งสถานที่
          3.4  งานผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานสำรวจและแผนที่                                - งานวางผังพัฒนาเมือง
              - งานควบคุมทางผังเมือง                               - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
 
4.  กองสวัสดิการสังคม

 
 
ดาวน์โหลดเอกสารการแบ่งส่วนราชการ คลิกที่นี่

 
View : 988