อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


 

 
เรียน  พ่อ แม่  พี่น้องชาวตำบลสว่าง ที่เคารพ


สวัสดีพ่อแม่ พี่ น้อง ชาวตำบลสว่างที่เคารพ  กระผมในฐานะ  นายก อบต.สว่าง  ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง  ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าว  ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลสว่างในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร  รวมถึงการบำบัดทุกข์สร้างสุข  การประสานงาน ประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วน


การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ในบางครั้งจะประสบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความไม่เข้าใจกัน  แต่ก็ไม่ทำให้ทุกฝ่ายท้อถอย  กลับเป็นแรงผลักดันให้กระผมและทีมงาน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่จะต้องดำเนินการร่วมแรง ร่วมใจในการขจัดปัญหา เพื่อคลายทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสว่าง


ในโอกาสนี้กระผมในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหารของ อบต. ขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนตำบลสว่าง  ว่าจะดำเนินการพัฒนาตำบลสว่างในทุกด้าน ตามอำนาจหน้าที่  และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลสว่าง  เป็นสำคัญ  ขอให้ท่านเชื่อมั่นการดำเนินงานของ อบต.ในทุกด้าน  โครงการ / กิจกรรม ที่ อบต.คัดสรรเข้ามาดำเนินการจะเป็นไปตามปัญหาความต้องการของพี่น้องชาวตำบลสว่าง  และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ตำบลที่ว่า......


“อบต.สว่าง จะเป็นองค์กรน่าอยู่คู่คุณธรรม บริหารงานอย่างมืออาชีพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
 

 
นายสุขเกษม  วรรณพัฒน์
( นายสุขเกษม  วรรณพัฒน์ )
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
 
View : 652