อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง  จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่างให้ท่านผู้สนใจได้รับทราบ   จากการปฏิบัติงาน  เราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง  พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ  รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสว่าง  ทำให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  ซึ่งในการทำงานเรายึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง   ทั้งนี้การทำงานก็ต้องอาศัยระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  หรือหนังสือสั่งการของทางราชการ  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  มติคณะรัฐมนตรี  และให้ความร่วมมือกับทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  ทำให้การทำงานของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 


ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ความปรารถนาดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง  ที่มีต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบลสว่างให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น  อย่างยั่งยืนตลอดไป
 


 
นางชัญญา  บุตรพรหม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

 
View : 769