อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

คณะผู้บริหาร

นายอวยชัย พระสว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
089-5718019

นายธงชัย พรมลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
062-3215271

นายบุญโรม แสงนิล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
098-1085871

นายกฤษดาพงษ์ กิ่งเมือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
097-2137579