อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

นักบริหารงานท้องถิ่น

นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.
089-5695289

-ว่าง-
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )
-

นางภัทรชริญา ศรีพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
089-2763571

นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์
หัวหน้าสำนักปลัด
089-5695289

นายสุพล สมสาร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
085-7553654

นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผอ.กองสวัสดิการสังคม
089-5695289