อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 29

- พนักงานครู

นางสาวอุมาพร ศรีขัดเค้า
ครู (คศ.2)
095-6135195

นางสุวิชชา ราษฎร์เจริญ
ครู (คศ.1)
088-6312822