อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

- พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวทัศนีย์ บุตรพรม
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านการศึกษาฯ)
090-2461383

นางสาวชไมพร พรมลี
คนงานทั่วไป(ผู้ช่วยงานบันทึกข้อมูล)
092-3696183

นายธิเบต โสมาศรี
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านวิเคราะห์ฯ)
090-2792009

นายบุญล้อม แสนกันยา
พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดเบา
080-0210353

นายสยาม พระสว่าง
คนงานทั่วไป
063-1319795

นางสาวศิริรัตน์ ศรีโคตร
คนงานทั่วไป(ช่วยธุรการป้องกันฯ)
093-3834157

นายอุไร จันเอก
คนงานขับรถยนต์(รถน้ำเอนกประสงค์)
084-3546870

นายวัชระ พระสว่าง
คนงานขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนกลาง)
098-0321355

-ว่าง-
คนงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)
-

นายอุดร อาจอาริ
คนงานประจำรถขยะ
089-3769048

นายสงขลา จันนี
คนงานประปา
084-8336148

นายอดิศักดิ์ วรรณพัฒน์
คนงานประปา
098-6572720

นายทินภัทร คำแดงไสย์
ภารโรง
091-7350244

นางสาวรัชนีกร บุตรพรม
ผู้ดูแลเด็ก
088-5716201

นางสาวชลกานต์ อันทะไชย
คนสวน
098-1103659

นายพงศ์สถิตย์ สีโสดา
คนงานประจำรถขยะ
084-9748412