อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

สำนักปลัด

นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์
หัวหน้าสำนักปลัด
089-5695289

นางปทิตตา วรชินา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
090-9180123

นางสุกัญญา รัตนวงศ์
นิติกรชำนาญการ
089-0021024

นางสาวจิรพร ไชยสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
088-6122244

พ.จ.อ. สุวิทย์ เตโช
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
096-7929713

พ.จ.อ. อุทิศ ศรีสุวรรณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
086-0758217

น.ส.พัชร์สิตา นิธิเจริญศรีกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
080-5157557

นางสาวครองขวัญ ดีผาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
061-6071762

จ.ส.ต.วุฒิไกร บุสภาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
084-2435245

-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
-