อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

กองคลัง

นางภัทรชริญา ศรีพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
089-2763571

นางภัทรชริญา ศรีพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
089-2763571

นางสาวนิตยา ไกรยกาศ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
083-9738896

นางสายทอง จันทเกิด
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
097-3362891

นางสาวนภษร กมลตรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
088-9745441

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-

นางสาวจันทร์เพ็ญ พระสว่าง
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)
093-8934380

นางสาวสินจัย อัศวภูมิ
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี)
098-1746294

นางสาวอาภรณ์ พิมพะเลีย
คนงานทั่วไป(ช่วยเงานด้านจัดเก็บรายได้)
085-4563931