อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

กองสวัสดิการสังคม

นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผอ.กองสวัสดิการสังคม
089 5695289

นายคทาวุธ ยาวะโนภาส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
093-2687432

นางสาวนุชณริน วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
086-2877298

นางสาวช่อผกา ทัศนภักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ