อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   27 ม.ค. 64 395
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   28 ต.ค. 63 421
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   28 ต.ค. 63 420
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   27 ต.ค. 63 413
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่1/2563   21 ส.ค. 63 427
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ(BCP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 มิ.ย. 63 451
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปี 2561 - 2565   5 มิ.ย. 63 503
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 2/2562   4 มิ.ย. 63 438
การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 มิ.ย. 63 444
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 มิ.ย. 63 413
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562   24 ก.พ. 63 439
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.พ. 63 411
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563   31 ต.ค. 62 415
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   21 มิ.ย. 62 431
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561   11 มิ.ย. 62 448
รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบที่1) พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 62 451
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 439
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 455
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย   11 มิ.ย. 62 443
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)   11 มิ.ย. 62 448