อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

Content:: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
หลักเกณฑ์การประเมินผลการผลการปฏิบัติงานบุคลากร
-ประกาศ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2558
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การกำหนดการมาสาย การลากิจ ลาป่วย ที่จะไม่ได้พิจารณาเลื่อนขันเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   1 ก.พ. 65 266
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   1 ก.พ. 65 207
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   1 ก.พ. 65 220
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   1 ก.พ. 65 228
Date : 20 มกราคม 65 View : 645
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์  (ดู 835)
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน  (ดู 892)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  (ดู 1438)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู 786)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประกาศการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 838)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 642)
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564  (ดู 561)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :