อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 26

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่นอื่น 11 ก.ย. 66 18
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือน กันยายน 2566 8 ก.ย. 66 18
ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ส.ค. 66 34
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 22 ส.ค. 66 35
ประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 18 ส.ค. 66 33
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 ส.ค. 66 52
ประกาศ สำนักงาน ปปช.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 ส.ค. 66 34
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ก.ค. 66 38
ประชาสัมพันธ์ปิดตลาดสดบ้านสว่างหมู่ที่ 1 และตลาดนัดวันอังคาร เป็นการชั่วครา่ว 17 ก.ค. 66 51
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงกับการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 ก.ค. 66 58
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 30 พ.ค. 66 97
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 25 ม.ย. 66 113
กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566) 19 ม.ย. 66 101
ประชาสัมพันธ์ Line Offical Teen Club ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 31 มี.ค. 66 112
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 31 มี.ค. 66 115
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 24 มี.ค. 66 106
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 3 มี.ค. 66 130
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2566 1 มี.ค. 66 144
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 ก.พ. 66 124
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ฝ่านระบบ ITAS 14 ก.พ. 66 140
กิจกรรม No Gift Policy งดให้/ไม่รับ 26 ธ.ค. 65 160
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ​องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 9 ธ.ค. 65 187
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 29 พ.ย. 65 169
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 65 177
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 พ.ย. 65 208
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 พ.ย. 65 182
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 ติดต่อขอชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 27 ต.ค. 65 523
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567 30 ก.ย. 65 445
รับลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 30 ก.ย. 65 188
ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 23 ก.ย. 65 210