อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 ม.ค. 65 603
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 20 ม.ค. 65 887
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ม.ค. 65 477
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ม.ค. 65 644
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 20 ม.ค. 65 439
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 20 ม.ค. 65 360
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 19 ม.ค. 65 368
ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และสภาท้องถิ่น 19 ม.ค. 65 368
คำสั่งการแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 19 ม.ค. 65 353
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ม.ค. 65 896
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการและผู้ปฏิบัติราชการแทน 19 ม.ค. 65 343
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง พ.ศ.2564 19 พ.ค. 64 541
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 19 พ.ค. 64 533
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564 19 พ.ค. 64 561
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ม.ย. 64 642
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและประกาศการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29 มิ.ย. 63 838
ประกาศ อบต.สว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดจำนวนการมาสาย การลากิจ การลาป่วยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 พ.ค. 63 786
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 5 พ.ค. 63 1438
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน 5 พ.ค. 63 892
ประกาศหลักเกณฑ์ 5 พ.ค. 63 835