อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 25

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) 5 ม.ย. 66 116
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 5 ม.ย. 66 112
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ม.ย. 66 114
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 20 ก.พ. 66 152
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 - 2570 25 ส.ค. 65 273
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 7 ม.ย. 65 320
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 65 302
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564(รอบ12 เดือน) 8 มี.ค. 65 359
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 22 ก.พ. 65 394
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) 14 ก.พ. 65 432
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ค. 65 485
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 25 ม.ค. 65 481
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง 24 ม.ค. 65 468
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 24 ม.ค. 65 335
รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2564 19 ม.ย. 64 575
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 ม.ย. 64 551
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 16 ม.ย. 64 554
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 22 ธ.ค. 63 682
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 มิ.ย. 63 802
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 มิ.ย. 63 747
รายงานการกำกับและติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 4 มิ.ย. 63 746
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 5 พ.ค. 63 708
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 5 พ.ค. 63 740
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 5 พ.ค. 63 745