อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15 

ข้อมูลทั่วไป


 

 
1. สภาพทั่วไป
 
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
ตำบลสว่าง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   ของอำเภอโพนทอง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทองประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  31,147 ไร่ หรือประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4   บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ       ติดกับ   เขตตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้         ติดกับ   เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก     ติดกับ   เขตตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก      ติดกับ   เขตตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปแล้ว ตำบลสว่างมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม แต่พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ราบสูงทางด้าน  ทิศตะวันออกของตำบล ลาดต่ำลงสู่ตอนกลาง และทางทิศตะวันตกของตำบล
 
1.4 พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง มีพื้นที่ถือครองทั้งหมดประมาณ 31,147 ไร่ หรือประมาณ  42 ตารางกิโลเมตร
 
1.5 จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยทุกหมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เต็มทั้งหมู่บ้าน
 
1.6 จำนวนประชากร
ตำบลสว่าง แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 แยกเป็นหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 7,589 คน แยกเป็นชายจำนวน 3,852 คน และหญิงจำนวน 3,737 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 180 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 

 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร   รวม
    ชาย หญิง  
หมู่ที่ 1  บ้านสว่าง 176 316 294 610
หมู่ที่ 2 บ้านท่าสำราญ 196 407 385 792
หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง 145 300 324 624
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุง 200 385 366 751
หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง 236 307 343 650
หมู่ที่ 6 บ้านคำพระ 137 259 245 504
หมู่ที่ 7 บ้านคำอุปราช 102 201 179 380
หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่ง 213 357 388 754
หมู่ที่ 9 บ้านคำสะอาด 102 213 215 428
หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ 104 226 230 456
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สถานี 88 163 144 307
หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง 195 385 336 712
หมู่ที่ 13 บ้านสองพี่น้อง 167 333 288 621
รวม 2,061 3,852 3,737 7,585
1.7 สภาพทางเศรษฐกิจ
เขตตำบลสว่าง มีพื้นที่จำนวน 31,147 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 21,714 ไร่ ครอบครัว เกษตรกรมีทั้งสิ้น  จำนวน 1,155 ครอบครัว โดยส่วนใหญ่ ประชาชนในตำบลสว่างประกอบอาชีพดังนี้
-มีอาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา รับจ้าง
-อาชีพรอง ได้แก่ ค้าขาย , เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ สุกร , การปลูกพืชไร่  เช่น มันสำปะหลัง อ้อย การปลูกพืชสวน  เช่น มะม่วง ยางพารา ฯล
-อาชีพเสริม ได้แก่ การเพาะเห็ด ทำขนม การทอผ้า
 
1.8 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง       
-  ตลาดชุมชน                                                   จำนวน  1 แห่ง
-  โรงสีข้าว                                                       จำนวน  20 แห่ง
-  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดกลาง                 จำนวน  3 แห่ง
-  สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)               จำนวน  2 แห่ง
-  ร้านขายของชำ                                               จำนวน  41 แห่ง
-  ร้านขายโลงศพ                                               จำนวน  1 แห่ง
-  ร้านเสริมสวย , ร้านตัดผม                                  จำนวน  7 แห่ง
-  อู่ซ่อมรถ                                                       จำนวน  5 แห่ง
-  โรงน้ำแข็ง                                                     จำนวน  1 แห่ง
-  ร้านขายโทรศัพท์                                            จำนวน  1 แห่ง
- ร้านขายขนมจีน                                               จำนวน  1 แห่ง
-  โรงงานทำรางไฟ                                            จำนวน  1 แห่ง
-  โรงงานเย็บผ้า                                                จำนวน  1 แห่ง
- ร้านสะสมปุ๋ย                                                   จำนวน  5 แห่ง
- โรงน้ำดื่ม                                                       จำนวน  2 แห่ง
  
1.9 ด้านการศึกษา
1. โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง  มีจำนวน ๔ แห่ง  
   1.1) โรงเรียนขยายโอกาสรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 แห่ง
        1. โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
        2. โรงเรียนบ้านคำพระโคกก่งวิทยา
   1.2) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
       1. โรงเรียนบ้านคำอุปราช
       2. โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
  1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
      1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่ง
      3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอุปราช
3. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน    จำนวน 13 แห่ง
4. หอกระจายข่าวหมู่บ้าน          จำนวน 13 แห่ง
 
1.10 สถาบันทางศาสนา
มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ดังนี้
1. วัด / ศาสนสถาน       จำนวน 5 แห่ง
                             -  วัดสิริมงคล              ตั้งอยู่บริเวณ   หมู่ที่ 3 บ้านบึงก้านตง
                             -  วัดสราญรมย์            ตั้งอยู่บริเวณ   หมู่ที่ 2 บ้านท่าสำราญ
                             -  วัดศรีบุญเรือง           ตั้งอยู่บริเวณ   หมู่ที่ 6 บ้านคำพระ
                             -  วัดศรีวิลัย                ตั้งอยู่บริเวณ   หมู่ที่ 7 บ้านคำอุปราช
                             -  วัดศรีวิลัยคณาราม     ตั้งอยู่บริเวณ   หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่ง
                             -  วัดป่าญาณสีล์พงพรตวนาราม ตั้งอยู่บริเวณ  หมูที่ 8 บ้านโคกก่ง
 2. สำนักสงฆ์     จำนวน 1 แห่ง
                             -  สำนักสงฆ์อมตธรรมาราม        ตั้งอยู่บริเวณ  หมู่ 4 บ้านหนองกุง
 
1.11 ด้านการสาธารณสุข
1) มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานที่ให้บริการดังนี้
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่าง           จำนวน 1 แห่ง
    - สถานพยาบาลเอกชน                                 จำนวน 2 แห่ง
2) จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
    - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                  จำนวน 3 คน
    - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                     จำนวน 143 คน
3) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                          ร้อยละ 100
 
1.12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  มีสถานีตำรวจภูธรประจำตำบล           จำนวน 1 แห่ง
 
1.13 การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
1.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2044 จากอำเภอโพนทอง ผ่านบ้านวังยาวตำบลวังสามัคคี แยกเข้าถนนลาดยาง รพช.รอ 4007
2.ถนนลาดยาง รพช.รอ 4007 ผ่านหมู่ที่ 1,5,6 และหมู่ที่ 9 ติดต่อกับตำบลโคกกกม่วง
3.ถนนลูกรัง รพช.รอ 1021 ผ่านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10
4.สำหรับถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน บางส่วนจะเป็นถนนคอนกรีต แต่บางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง
 
1.14 การสาธารณูปโภค
1. ตำบลสว่างมีไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ครบทุกหลังคาเรือน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,061 หลังคาเรือน
2. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 ศูนย์ 
1) ศูนย์ที่ 1 ศูนย์สูบน้ำบ้านท่าสำราญ 
2) ศูนย์ที่ 2 ศูนย์สูบน้ำบ้านบึงก้านตง 
3) ศูนย์ที่ 3 ศูนย์สูบน้ำบ้านคำพระ
 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
2.1 ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
    
นางจันทร์เพ็ญ  จันโทริ ประธานสภาฯ
นางอัมพร  ทองโชติ รองประธานสภาฯ
นางสาวจุฬารัตน์  รัตนวงศ์ เลขานุการสภาฯ
นายสำรวย  บุญชู ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสุทัศน์  คำแดงไสย์ ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสมบัติ  หล้าก่ำ ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางอิม  บุญตาวัน ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายวิฑูรย์  ใคร่นุ่นภา ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายไชยา  สาวิสา ส.อบต.หมู่ที่ 8
นางลำดวน  คะเนวัน ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายนิยม  ภูมิภาค ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางบังอร  พลเยี่ยม ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสมชาย  เอื้องจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 12

2.2 วุฒิการศึกษาของสมาชิกสภา
จำนวนสมาชิก ระดับการศึกษา
  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
ชาย 7  คน 2 - 5 - - -
หญิง 6 คน - - 3 1 2 -
รวม 13 คน 2 - 8 1 2 -

 
 

 

View : 9868