อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18


วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
 
 “อบต.สว่าง จะเป็นองค์กรน่าอยู่คู่คุณธรรม บริหารงานอย่างมืออาชีพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
 
พันธกิจ
 
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ
2การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5 .การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ การศึกษาในการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
View : 572