อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย
                        เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
                        ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
                        1.ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
                        2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
                        3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
                        4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ตัวชี้วัด
                        1. จำนวนการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
                        2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
                        3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
                        4. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น บริการกู้ชีพกู้ภัย บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย
                        เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ ยุทธศาสตร์        สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดร้อยเอ็ด

แนวทางการพัฒนา
                        1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
                        2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ
                        3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
 
ตัวชี้วัด
                        1. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
                        2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
                        3. จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย
                        เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชน ทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม และ ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

แนวทางการพัฒนา
                        1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
                        2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
                        3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
                        4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
                        5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ตัวชี้วัด
                        1. จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุข พึงปรารถนาร่วมกัน
                        2. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา และศึกษาเพิ่มขึ้น
                        3. จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
                        เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา
                        1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
                        2. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
                        3. การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                        4. อนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์

ตัวชี้วัด
                        1. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                        2. จำนวนแหล่งน้ำเสียได้รับการบำบัด
                        3. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง
                        4. จำนวนที่สาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย
                        เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด******ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
                         1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง และสังคม
                         2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
                         3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
                         4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด
                         1. จำนวนผู้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาทางการเมือง และสังคม
                         2. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
                         3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)
                         4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
                         5. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย
                        เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ในการจัดระบบ  บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา
                        ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ การถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะ  ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจ กำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้มอบจากรัฐบาล        
                        1. การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
                        2. ส่งเสริมอัตราการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
                        3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดา และทารก
                        4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรง ของครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และสาธารณภัยต่าง ๆ
                        5. ส่งเสริม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
                        6. ส่งเสริม และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด
                        1. จำนวนภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการ กิจการสาธารณะ
                        2. ปัญหายาเสพติดไม่มี และชุมชนเข้มแข็ง
                        3. มารดา และทารกได้รับการดูแล
                        4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรมมีจำนวนลดลง
                        5. จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า
 
7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
                   เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา
                   1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
                   2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
                   3. สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาแหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
                   1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                   2. จำนวนเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง
                   3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการดูแลรักษา
 
View : 662